Hur skapar vi ett inkluderande samhälle för våra flyktingar?

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati 2

Hur kan kommuner arbeta effektivt för att skapa inkluderande samhällen för våra flyktingar? ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, lyfter frågan under seminariet: ”10 ways to create more inclusive cities for refugees – innovations from Sweden, Kenya and Uganda”.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati 2Framgångsfaktorer som lyftes fram av panelen var bland annat strategisk stadsplanering, utbildning och skapande av mötesplatser för nyanlända och svenskfödda. Att se de nyanlända som en resurs och möjliggöra utövande av egenmakt. Det är dessutom viktigt att man som nyanländ snabbt får kunskap om sitt nya hemland, precis som den svenskfödde bör få information och en ökad förståelse för flyktingarnas bakgrund och situation. Kommunerna behöver modiga politiker som fokuserar på möjligheter istället för på hinder och kostnader. Initialt innebär mottagandet självklart ökade kostnader, men det handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv. Genom att uppmuntra politiker och andra ledare att arbeta för strategier och lagar som är inkluderande kan långsiktiga utvecklingsprogram för ALLA implementeras.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

Under seminariet diskuterades även att den rådande bilden av en flykting fortfarande ofta är bilden av en person i behov av mat och en filt. Samhället vill ”ta hand om” och vi har en tydlig struktur för insatser och tillvägagångssätt. Dessa behov finns naturligtvis, att tillgodose de mest basala behoven. Vi får dock inte glömma bort att människor oftast själva vill kunna bygga upp en trygg och stabil tillvaro i sitt nya hemland. Tyvärr kan dock hinder som språkbarriärer, bristande kunskap om det nya samhället och regler försvåra. Dessa hinder måste överbryggas. Det är dessutom viktigt att se kraften i människan och inte se flyktingar som en homogen grupp.

Seminariet inspirerade! Jag ser fram emot att fortsätta diskussionerna under en workshop senare idag: ”Workshop: Inclusive Municipalities for Refugees”. Kanske kan ICLD:s kommunala partnerskapsprogram vara med och finansiera projekt inom
detta prioriterade område i Borlänge?!

Kristina Westhed, internationell samordnare