Vi har gjort det vi gillar mest – pratat om Borlänge!

På en lugn bakgård i ett annat så ljudligt Almedalen, berättar Åsa Granat, kommundirektör och Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande, om vad Borlängedelegationen hunnit med under Almedalsveckan.

Borlänge har varit med i många olika nätverk, bland annat AlmeDalarna (Region Dalarna), Vem f-n tar ansvar? (hållbar interkulturell utveckling) samt medverkat vid evenemangen för Svenska Industrikommunerna och Infram (partnerskap för infrastruktur).

En stor del av närvaron har handlat om att träffa intressenter för investeringar och exploateringsmöjligheter.  Samtal har förts med ministrar, statssekreterare, investerare, kollegor och många fler. Samtidigt har flera av oss deltagit i paneldebatter och prata om det vi gillar mest – Borlänge!

– Genom att vara på plats blir vi en aktör i den nationella debatten. Där ska vi ta plats och bidra med våra erfarenheter och kunskaper, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hem till Borlänge tar vi med samtal och kunskapsutbyten inom industri- och infrastrukturfrågor, bostadsbyggande, mottagningssystemet för nyanlända och skolutvecklingsfrågor. Det sistnämnda har uppmärksammats av många genom deltagande i Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Lärarförbundets paneldebatter. Vi har fått positiv feedback och många frågor om Lärarkontraktet – det finns en stor nyfikenhet kring arbetet vi gör i Borlänge!

AlmeDalarnaAlmeDalarnaI år arrangerades sju paneldiskussioner, power meetings (rundabordssamtal), mingel och traditionsenligt midsommarfirande. Seminarierna med paneldiskussionerna var välbesökta och gav intressanta inspel. 

Vid första seminariet fick inte ens alla åhörare plats, när ”Skräpytor, tillväxtmotor eller det postgeografiska samhället” diskuterades. Att våga sticka ut hakan och påstå att landsorten är skräpytor är bra, då vaknar vi till och börjar agera, menade paneldeltagaren Terese Bengard, från Hela Sverige ska leva. 

Följande seminarierna arrangerades också av AlmeDalarna:

  • Sverige: Det nya drömlandet för storinvesteringar eller vem lyckas med de stora forskningsinvesteringarna?
  • Handelskrig, Nyindustrialisering eller ”basically gone”? Utmaningar och möjligheter för svensk industri på 2020-talet. 
  • Kunskapsurbanisering eller boomerangeffekt? Möjligheter och utmaningar för skola och utbildning utanför storstäderna.
  • Förebyggande hälsa: utmaningar, skillnader och effekt. Möjligheter att minska ohälsa i framtiden.
  • Sverige på efterkälken inom besöksnäringen – varför kör vi inte full fart när alla förutsättningar finns att skapa jobb?
  • Vägval Sverige – Almedalsveckans stora regionpolitiska debatt.

Läs och se med på AlmeDalarnas Facebook (extern länk)

Vem f-n tar ansvar?
Vem f-n tar ansvar?Nätverket deltog i flera spännande möten med personer på beslutsfattande positioner, bland annat ministrar, statssekreterare och opinionsbildare.

Två seminarier arrangerades:

”Hur bygger vi ett vettigt mottagande och en smart etablering på arbetsmarknaden? 
En mångsidig panel bestående av Anders Kessling, statssekreterare, Günther Mårder, vd Företagarna, Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen och Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal tillsammans med kommunrepresentanter, diskuterade tänkbara lösningar och utmaningar som vi står inför.

Ungvux – ”Alla ska ha möjlighet till jobb och utbildning – idag är det inte så”
Borlänge och nätvekskommunerna Falköping, Lindesberg och Nässjö har en idé om att ge alla unga, som idag inte klarar skolan, en ny möjlighet att uppnå gymnasiebehörighet och inkluderas i arbete och en hållbar tillväxt för alla.
I Borlänge är tanken att Ungvux ska kunna starta vårterminen läsåret 2018.

Sammanfattningar från aktiviteterna med nätverket finns på webbsidan Vem f-n tar ansvar? 

Bilder från Borlänges medverkan i Almedalsveckan 2017

Klicka på bilden för att se flera bilder.

Därför pratar alla från Dalarna om järnvägen!

Borlänge station

På Dalarnas Tidningars ledarsida (publicerad torsdag 6 juli) kan man läsa ”I Visby pratar alla som är från Dalarna om järnvägen”. Det stämmer bra det.

Sverige har ett av världens snabbaste urbaniseringstempon, alltså en för stark utflyttning till städer. 

Universitet, högskola och fler statliga verk måste finnas utanför storstäderna för att hela Sverige ska leva.

Vi har stark industri, bra högskoleväsen, duktiga människor…men…vår infrastruktur håller inte måttet! Eller som byggnadsnämndens ordförande i Borlänge, Ronny Beyer, på ett seminarium uttryckte det ”järnvägen har förfallit i snabbare takt än jag”.

Det är det här vi hör när vi besöker våra företag i Borlänge. Vi hamnar ofta i diskussioner kring kompetensförsörjning och infrastruktur. Kompetensförsörjningsfrågan handlar om att vi har brist på de kompetenser som företagen efterfrågar och infrastrukturen handlar mycket om järnvägens dåliga skick, förseningar och Dalabanans allt längre restider.

Kan infrastruktur och kompetens höra ihop?

Ja – som exempel kan arbetsmarknadsområdet för de företag som verkar i Borlänge bli större i antal mil om restiden kortas. Det skulle ju vara fantastiskt om vårt arbetsmarknadsområde även omfattade boende i Uppsala eller till och med Stockholm – det går att uppnå med kortare restider på Dalabanan. 

Företagen i vår region behöver också snabbt och smidigt kunna transportera sig till möten i Stockholm och resten av världen. Många företag har anställda som reser flera gånger i veckan. Det fungerar om resvägen är två timmar i vardera riktningen, men tre timmar blir genast mer kännbart. Våra företag måste också kunna ta emot besökare utan att behöva gardera sig med bil- eller bussresor – det är inte en utveckling i rätt riktning.

Godstransporterna står givetvis också högt på agendan.  Transporter får inte kosta för mycket, då flyttar företagen!

Sammanfattningsvis så är medskicket att frågan kring hur vi rustar järnvägen och förkortar restiden utan att det blir dyrare att använda tåget som transportmedel borde ligga HÖGT på agendan.

Ja, visst känns det fullt begripligt att alla från Dalarna pratar om järnvägen?

Angelica Ekholm, näringslivschef

Demokratiska värderingar och medmänsklighet – en samhällskraft

Svenska kyrkan och Västerås stift arrangerade på tisdagen ett seminarium där jag ingick i panelen tillsammans med Anna Hed, Mora kommun, Anton Alsander, Forum, Petter Karlsson, Präst/stiftsadjunkt, Svenska kyrkan och moderatorn Anna Ardin, Forum.
Frågorna som lyftes var ”Hur stärks demokratiska grundvärderingar och medmänsklighet? Vilken roll har civilsamhälle och trossamfund i arbetet för tolerans och medmänsklighet i det lokala sammanhanget? Hur kan vi tillsammans stärka arbetet för demokrati och tillit? Hur kan medmänsklighet bli en samhällskraft?”

Bakgrunden till att Borlänge bjöds in till panelen är det aktuella arbetet med ett interreligiöst råd som kommer starta operativt under hösten 2017.
Västerås stift har under en tid haft kontakt med Borlänge angående arbetet för att värna demokratin inom ramen för uppdraget som pilotkomun. I dessa kontakter har en viljeinriktning varit att synliggöra att lokala religiösa samfund kan bidra till social trygghet och hållbarhet.

Detta förtydligades när Västerås stift lämnade in en skrivelse till Borlänge kommun 16 maj 2016 om mer samverkan. Skrivelsen blev en bekräftelse på att svenska kyrkan är beredd att satsa lokalt och bidra till konkret handling.
I juni 2016 lyftes en skrivelse om formandet av ett interreligiöst råd upp i Hållbarhetsutskottet och beslut tog att ta fram ett förslag på utformande av ett interreligiöst råd.

Samtalet i Visby domkyrka handlade om samarbete och utbytet mellan olika lokala aktörer. Borlänge och Mora delade bilden av att förutsättningarna för det förebyggande arbete utsätts för en negativ påverkan men att arbetet ändå fortgår.

Många av frågorna kretsade kring hur kommun och svenska kyrkan kan samarbeta och vilken roll kyrkan kan få lokalt. En gemensam bild är att det demokratiska arbetet måste vara grunden för det fortsatta samtalet. Civilsamhällets roll diskuterades och där är Borlänge väl rustat med många aktiva föreningar och en bredd uppslutning av människor som vill bidra till ett bra samhälle.
Svenska kyrkan är aktiv och samarbetet med kommunen kommer stärkas och utvecklas framöver.

Marcus Hjelm, lokal samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande miljöer

Kommunutveckling 2.0 – så klarar vi välfärdsuppdraget

Välfärd

Så löd titeln på ett seminarium ordnat av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Ett 50-tal kommuner har svårt att klara sina grundläggande åtaganden, enligt civilminister Ardalan Shekarabi.

En parlamentarisk kommitté ska nu ta fram en strategi för att stärka kommunernas kapacitet för att klara sina uppgifter. Ordföranden för kommittén, Heléne Fritzon, beskriver balansgången mellan kommunalt självstyre å ena sidan och nationell likvärdighet å andra sidan. Utredningen kommer också titta på om alla kommuner – stor som liten – i framtiden ska/kan ha samma uppdrag, eller om det skulle kunna se olika ut mellan olika kommuner. En spännande tanke.

Utredningen ska redan efter sommaren komma med ett delbetänkande som ska underlätta avtalssamverkan mellan kommunerna, vilket verkligen vore välkommet.

En central fråga, som återkommer i många samtal i Almedalen, är hur vi ska kunna leverera välfärd i hela landet vid ändrade demografiska förhållanden. I sammanhanget är det intressant att staten har ”urbaniserat” sina myndigheter i snabbare takt än den ”vanliga” urbaniseringen…

SKL driver, ivrigt påhejade av oss kommuner, linjen att vi i grunden vill ha generella statsbidrag. De riktade statsbidragen fick ett nytt namn under samtalet. Carola Gunnarsson, som sitter i SKL:s arbetsutskott, kallade de riktade statsbidragen för ”pressmeddelandepengar”…

Åsa Granat, kommundirektör

Spånarmöte med Fryshuset

Fryshuset

Hade ett spännande lunchmöte med Fryshuset idag! Där en idé presenterades om att Exit skulle kunna vara en del i det kommande Fryshuset i Borlänge.

Tidigare i våras gav Borlänge kommun Fryshuset uppdraget att utveckla en långsiktig och levande mötesplats där de unga styr och där deras engagemang tas till vara. En plats där man bygger positiva erfarenheter att ta med sig till skola, arbetsliv och en bra framtid.

Vi kommer att träffas under hösten för att utveckla idéerna. Fryshuset startar sin verksamhet i Borlänge den 1 september. Vad kan man säga, mer än att Borlänge är på som vanligt!

Kenneth Persson (S), arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande